Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku

 

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

Informacje ogólne:

 • W klasie sportowej wszystkie przedmioty, poza wychowaniem fizycznym, są realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania ustalonym dla klas ogólnych.
 • W klasie sportowej przez 3 lata, oprócz czterech godzin wf wynikających z podstawy programowej, realizowanych jest 6 godzin ukierunkowanego szkolenia sportowego z zakresu wybranej dyscypliny sportu.

Zadania oddziału sportowego:

 • Zadaniem oddziału sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających im godzenie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych, w szczególności poprzez:
 • opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby plan zajęć dydaktycznych był dostosowany do zajęć sportowych,
 • dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów na zajęciach edukacyjnych wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania,
 • umożliwienie uczniom, osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych, realizowania indywidualnego programu lub toku nauki,
 • organizowanie obozów sportowych w celu doskonalenia umiejętności sportowych.
 • Szkoła posiada obiekty i urządzenia sportowe niezbędne do realizacji szkolenia sportowego: halę sportową i boiska szkolne, wyposażone w potrzebny sprzęt.
 • Szkolenia sportowe mogą być realizowane z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń sportowych innych jednostek organizacyjnych.
 • W oddziale sportowym realizowany jest ukierunkowany etap szkolenia sportowego, mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących do szkolenia w zakresie wybranej dyscypliny sportu.
 • Szkolenie sportowe jest prowadzone w ramach zajęć sportowych według programu szkolenia sportowego opracowanego dla wybranej dyscypliny sportu.
 • Program szkolenia sportowego jest realizowany równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową z wychowania fizycznego.

Szkoła zapewnia:

 • 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu.
 • Wyspecjalizowaną kadrę trenerską.
 • Warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z zajęciami dydaktycznymi.
 • Pomoc dydaktyczną w przezwyciężaniu trudności w nauce (zajęcia wspomagające).
 • Stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe.
 • Odpowiednią bazę treningową.
 • Możliwość korzystania z odpłatnych posiłków.
 • Opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

Rodzic zobowiązuje się do:

 • Dostarczenia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej w wyznaczonym terminie.
 • Zakupu wymaganych strojów sportowych.
 • Kontrolowania postępów dziecka w nauce i sporcie.

Obowiązki ucznia klasy sportowej:

 • Prezentować postawę godną sportowca zarówno w szkole, jak i poza nią.
 • Obowiązkowo, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach wychowania fizycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć.
 • Osiągać co najmniej zadowalające wyniki w
 • Osiągać postępy w sporcie.
 • Uzyskiwać co najmniej dobą ocenę za zachowanie.
 • Dbać o aktualne badania lekarskie i dostarczać do trenera zaświadczenia/kartę sportowca poświadczoną przez lekarza sportowego.
 • Jeden raz w roku brać udział w zgrupowaniu sportowym.
 • Reprezentować szkołę w zawodach sportowych.
 • W przypadku kontuzji lub czasowej niezdolności do uprawiania sportu uczestniczyć w pozostałych zajęciach edukacyjnych.

Informacje dodatkowe:

 • Uczeń korzysta z praw ucznia wynikających ze statutu szkoły.
 • Nieprzestrzeganie przez ucznia lub jego rodzica wymienionych wyżej zasad może spowodować przeniesienie dziecka do klasy ogólnej, a w przypadku ucznia spoza obwodu szkoły rodzic jest zobowiązany do przeniesienia dziecka do szkoły obwodowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
 • Uczeń, który nie stosuje się do powyższych zasad, może zostać pozbawiony prawa do reprezentowania szkoły.
 • Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia do klasy ogólnej w ciągu roku szkolnego, w przypadku uzyskania przez niego negatywnej oceny wystawionej przez trenera, wychowawcę, zespół wychowawców lub Radę Pedagogiczną.